Forumregels

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van Zorin OS Nederlandse Gemeenschap Forum, de regels gelden voor iedereen die gebruik maakt van dit forum. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum leuk te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. Regels, disclaimer en privacy verklaring op forum.zorin.be

  De volgende forumregels zijn van toepassing op het gehele account: berichten, profielen, handtekeningen, avatar(s) en privéberichten.

  1. Inhoud berichten
  • - Vragen naar of hulp bij het gebruik en/of het linken naar warez, serienummers (serials), cracks en illegale downloads voor alle producten die vallen onder het copyright (muziek, films, games, covers, teksten, software, ...) is verboden. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het illegaal verspreiden of het crimineel gebruik ervan en elke andere actie die ingaat tegen de Belgische en/of Nederlandse wetgeving.

   - Voor alle Google-producten (o.m. YouTube) bieden wij - om redenen van auteursrecht - geen bijstand bij vragen omtrent het downloaden of het gebruik van programma's die het downloaden van illegale content toelaten (o.m. alle types van YouTube-downloaders).

   - Het posten van illegale software, illegale games en alle informatie met betrekking tot het aanbrengen van schade aan de computer of computervredebreuk is verboden. Vragen of adviezen met betrekking tot “gehackt zijn”, zijn echter wel toegelaten.

   - Het achterhalen van wachtwoorden, IP-adressen en licentiecodes op eigen systemen is toegestaan, wanneer de gebruiker duidelijk geen intentie op computervredebreuk heeft.

   - Hulp en ondersteuning bij het terughalen van bestanden die al dan niet per ongeluk zijn verwijderd en/of verloren gegaan - op welke wijze dan ook - is toegestaan, wanneer de gebruiker duidelijk geen intentie op computervredebreuk heeft.

   - Plaats geen gevoelige privé-informatie zoals namen, inloggegevens, licentiecodes, telefoonnummers, (mail)adressen, privé-berichten, chatlogs, e.d. op het forum. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.

   - Het posten van links naar p o r n o grafisch, gewelddadig, schokkend materiaal, zowel in tekstvorm als in afbeeldingen is verboden en kan leiden tot definitieve ban.

   - Het adverteren op de website en elke reclame of publiciteit (inclusief voor websites) indien deze geen verband houden met de discussie is niet toegelaten, tenzij u de uitdrukkelijke toelating hebt van de beheerders.

   - Het posten van zinloze antwoorden, onderwerpen of polls is niet toegelaten.

   - Site-rekrutering (m.a.w. het aanwerven van moderators, leden, crew, .... ) voor of aanbieden van diensten van concurrerende websites is verboden en kan leiden tot een ban!

   - Het plaatsen van "citaten" uit andere bronnen dient middels het "citaatrecht" te gebeuren, d.w.z. dat het niet toegestaan is gehele artikels over te nemen. Bij het plaatsen van een citaat dient de bron vermeld te worden.
  2. Taalgebruik en beleefdheid
  • - Post niets dat in strijd is tegen de wet op de openbare orde en de goede zeden.

   - Post niets beledigend, discriminerend of racistisch. Berichten tegen bepaalde personen of groepen, gebaseerd op ras, religie, afkomst, nationaliteit, geslacht of seksuele voorkeur worden onmiddellijk verwijderd.

   - Vermijd het overdreven gebruik van grote lettertypes, kleurtjes, smileys of hoofdletters. Gelieve zoveel mogelijk correct Nederlands en een goede zinsbouw te gebruiken om uw berichten leesbaar te houden.

   - Als iemand een antwoord geeft op een vraag, reageer dan even kort om te zeggen of het nuttig was.

   - Quote alleen relevante delen van een bericht en niet het ganse bericht.

   - Blijf “on topic” en wijk dus niet af van het onderwerp.

   - Verwacht niet direct een antwoord als u iets aan een “Beheerder” of “Moderator" vraagt. Wij zijn ook maar mensen en zijn niet 24/24 uur en 7/7 dagen online.

   - Vermijd het bumpen van een post … u komt zeker aan de beurt.

   - Indien onze medewerkers vaststellen dat een vraag op meerdere fora is gepost, kan uw vraag tijdelijk en/of definitief "on hold" worden gezet. Dubbel werk voor onze "vrijwilligers" en bovendien kunnen verschillende adviezen elkaar doorkruisen. Geen goede methode om een probleem op te lossen. Onze medewerkers zullen u van deze tijdelijke en/of definitieve blokkering op de hoogte stellen.

   - Het heeft absoluut geen zin en is niet toegestaan om uw vraag meermaals te posten. Geef onze medewerkers voldoende tijd om uw vraag te behandelen. Bij herhaaldelijk misbruik, kan u een waarschuwing ontvangen.

   - Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken op het forum en u als een ander lid voor te doen.
  3. Auteursrechten
  • - Als auteur van welk bericht of afbeelding ook, maakt u nooit aanspraak op een vergoeding hiervoor en kan u zich ook nooit beroepen op het auteursrecht.

   - Indien u zelf auteur bent en u vind dat er een bepaalde post en/of afbeelding in strijd is met het auteursrecht, mail ons dan onmiddellijk via dit mail adres: zorin@telenet.be en wij verwijderen de post meteen. Soms worden er dingen gepost door leden, medewerkers of moderatoren zonder het besef dat er auteursrecht op zit. Onze excuses mocht dit toch gebeuren.

   - Ik heb een persoonlijke mail van Zorin Group ontvangen en bewaard waarin me uitdrukkelijk de toestemming is gegeven om logo’s, afbeeldingen van Zorin OS in het algemeen en van het domein http://zorin.be gebruik te mogen maken en te publiceren.

   - As the author of any message or image as well, you never claim a fee for this and you can never rely on copyright.

   - If you are a writer yourself and you think that a certain item and / or image violates copyright, please email us immediately via this email address: zorin@telenet.be and we remove the post immediately. Sometimes things posted by members, staff or moderators without realizing that there is copyright on. We apologize if this does happen.

   - I received a personal email from Zorin Group and i kept it with me, in which explicit consent is given to use logos, pictures of Zorin OS in general and be able to create and publish the domain http://zorin.be.


  4. Gebruikersnaam en E-mailadres
  • - Een forumaccount op Nederlands Zorin Forum is strikt persoonlijk en mag niet doorgegeven of gebruikt worden door anderen.

   - Zou u graag uw gebruikersnaam veranderen, stuur dan even een privébericht of E-mail naar één van de beheerders. Kies uw nieuwe gebruikersnaam wel met zorg, want u kan hem niet elke maand laten veranderen.

   - Obscene of andere ongepaste gebruikersnamen zijn niet toegestaan. Nederlands Zorin Forum behoudt zich het recht voor om gebruikersnamen om welke reden ook te weigeren. Wie eerst komt, eerst maalt: al bezette gebruikersnamen geven we nooit door aan andere gebruikers.

   - Een geldig E-mailadres is vereist om u te registreren. Wegwerp-mailadressen worden tegengehouden bij registratie indien mogelijk. Indien na registratie een gebruiker met wegwerp-mailadres wordt vastgesteld, heeft het Nederlands Zorin Forum het recht om deze account te verwijderen, indien de gebruiker niet reageert op de vraag via een privébericht om een geldig E-mailadres op te geven.
  5. Waarschuwingen en bans
  • - Na het posten van een bericht, wordt het soms door een moderator gecontroleerd, maar intussen wordt het uiteraard al wel gepubliceerd. Moderators kunnen uw bericht aanpassen of verwijderen indien het in strijd is met deze forumregels.

   - Bij overtreding van de forumregels krijgt u een waarschuwing door middel van een privébericht van een moderator of een beheerder.

   - Bij het vaststellen van herhaaldelijke ernstige overtredingen op de forumregels door een gebruiker, kunnen de beheerders van het Nederlands Zorin Forum - na overleg - een ban opleggen. Hoe lang deze ban duurt en in welke forumonderdelen van het Nederlands Zorin Forum hij zal gelden, wordt eenzijdig bepaald door de beheerders. Bent u het niet eens met een ban, dan kan u dit aankaarten via het een E-mail op zorin@telenet.be, waarna de ban herbekeken zal worden. De nieuwe beslissing zal via een E-mailbericht aan de gebruiker medegedeeld worden.
  6. Melding
  • - Indien u aanstoot neemt aan een bericht of het niet eens bent met een beslissing (verwijderen of aanpassen van een post, waarschuwing, ...) van een moderator of beheerder, dan kan u dit melden via E-mail op zorin@telenet.be. De uiteindelijke beslissing van de beheerders van het Nederlands Zorin Forum is onherroepelijk.
  7. Aansprakelijkheid

  "Het Nederlands Zorin Forum verklaart geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor de inhoud, juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de geplaatste berichten. De toepassing van aangeboden oplossingen behoort steeds tot de verantwoordelijkheid van de forumgebruiker."

  8. Vernieuwing Regels
  • - Het Nederlands Zorin Forum kan zonder voorafgaande melding en op ieder moment de forumregels wijzigen. Gebruikers worden geacht deze ten allen tijde te volgen en regelmatig eens te controleren.
  Disclaimer

  De website en het forum is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden door het gebruik van haar software en geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten of van de suggesties op het forum of op de website. Deze website is gemaakt om een Nederlandstalige bron te zijn en geenszins de officiële website van Zorin te zijn. Als u de officiële website van Zorin OS wil raadplegen klik dan op deze link: Zorin Group.

  The website and forum is not responsible for any damage that might be the client through the use of its software and makes no warranties for damages resulting from the use of its services or of the suggestions on the forum or on the website. This website is made to be a Dutch source and no way to be the official site of Zorin OS. If you wish to consult the official site of Zorin OS click on this link: Zorin Group.

  Privacyverklaring Nederlands Zorin Forum

  Via het discussieforum http://forum.zorin.be worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Het Nederlands Zorin Forum acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
  Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het Nederlands Zorin Forum is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-09-2015.

  Gebruik van persoonsgegevens

  Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

  Contactformulier

  Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  Registreren

  Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.
  Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
  Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:
  • - uw e-mailadres
   - uw geboortedatum
   - uw Nickname
   - uw (profiel-) foto
  Bij gebruik van de dienst worden de volgende gegevens gepubliceerd worden zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen, met uitzondering van zoekmachines:
  • - uw geboortedatum
   - uw (profiel-) foto
   - door u zelf opgegeven informatie
  U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.

  Verstrekking aan derden

  Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

  Beveiliging

  Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
  • - Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
   - Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens
  Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

  Klikgedrag en bezoekgegevens

  Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

  Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Facebook

  Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
  Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

  Websites van derden

  Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


  Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Inzage en wijzigen van uw gegevens

  Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

  Het management. #